POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna, ul. Kolejowa 21, 84-110 Krokowa, NIP: 5871715489 swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, deklarujemy, że pozyskane informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w sposób zapewniający ich ochronę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i metodach ich przetwarzania, jest DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Dane osobowe, które zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail, SMS, spotkań będą przetwarzane w celu:
  a) bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub prowadzenia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO,
  b) realizacji usługi wysyłki sms przypominającej o kontroli pojazdu, po uprzednim wyrażeniu zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c) realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów – art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO,
  d) rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji, w tym obsługi zgłoszeń – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO,
  e) prowadzenia działań marketingowych w celu przedstawiania oferty usług firmy oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konwencjonalny marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy – art. 6 ust. 1 lit. a/f RODO,
  f) udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  g) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  h) obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  i) prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie siedziby Administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  j) zarządzania kadrami, w tym pracownikami oraz współpracownikami oraz organizacji procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO.
 2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

Odbiorcy danych

 1. W ramach naszej działalności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) osobom prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym usługi na rzecz Administratora,
  b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  c) dostawcom zewnętrznych rozwiązań IT,
  d) podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
  e) w odniesieniu do osób aplikujących na oferty pracy – także portalom rekrutacyjnym.

Udostępnianie danych DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna

 1. Podanie przez Ciebie danych DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna jest niezbędne, aby nawiązać współpracę i realizować zawartą umowę, jak również spełniać obowiązki prawne. Dotyczy to sytuacji korzystania z oferowanych przez nas usług, sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy zamierzasz dołączyć do naszego zespołu.
 2. W pozostałym zakresie (w szczególności dla przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

 1. DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, realizacji umowy, dla danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przykładowo:
  a) rozpatrywanie wszelkich skarg, wniosków oraz reklamacji przetwarzanie będzie kontynuowane przez okres obowiązywania umowy, a także do momentu zakończenia okresu rękojmi lub finalizacji procesu reklamacyjnego;
  b) dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnianych interesem będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, zgodnie z przepisami prawnymi;
  c) dokumenty księgowe będą utrzymywane przez czas wymagany przepisami prawa dotyczący archiwizacji, w szczególności dotyczy to dokumentacji księgowej, która jest przechowywana generalnie przez 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce zdarzenie zobowiązujące do utworzenia danego dokumentu;
  d) zapisy wideo będą przechowywane jedynie do celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania, lub do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie jest dowodem w postępowaniu sądowym, wówczas do czasu zakończenia postępowania;
  e) dane kadrowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi archiwizowania dokumentacji pracowniczej, takiej jak akta osobowe, przez okres 50 lub 10 lat w zależności od długości zatrudnienia;
  f) po zakończeniu procesu rekrutacji, dane będą usuwane bez zbędnej zwłoki, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do momenty wycofania zgody;
  g) w związku z newsletterem oraz marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody;
  h) dane przetwarzane w związku z interesem prawnym Administratora będą przetwarzane do momentu realizowania prawnie uzasadnionych interesów z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, w ww. przypadku – do momenty wyrażenia sprzeciwu;
  i) pozostałe dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez DELTA KROKOWA Sp. z o. o. Sp. jawna

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:
  a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
  b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
  c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
  f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  g) oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

Transfer danych do krajów trzecich

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w sposób mogący generować jakiekolwiek prawne skutki lub w znaczący sposób wpływać na klientów, dostawców, ich pracowników lub współpracowników, a także pracowników lub współpracowników czy kandydatów do pracy.